archív

o nás

home

 

Občianske združenie HALA bolo založené v decembri 2013 s víziou vytvorenia špecifického priestoruv rámci mesta Trenčín určeného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V priebehu šiestich rokov bol hlavný projekt združenia šesťdňové sympózium súčasného umenia Hala - situovaný do chátrajúcich industriálnych brown-field priestorov. Od roku 2017 je program koncipovaný ako public rt do verejného priestoru mesta Trenčín. Programovo sa sympózium zameriava na multižánrové nštalácie a performancie v snahe ukázať rozmanitosť súčasného umenia site-specific a jeho tvorcov s cieľom pokúsiť sa edukovať trenčiansku verejnosť prostredníctvom aktuálnych foriem umenia.

 

The HALA civic association was founded in December 2013 with the vision of creating a specific space within the city of Trenčín designed to present contemporary visual art. During the six years, the main project of the association was a six-day symposium of contemporary art HALA, situated in dilapidated industrial brown-field premises. Since 2017, the program has been conceived as a public art in the public space of the city. The program of symposium focuses on multi-genre installations and performances in an effort to showcase the diversity of contemporary site-specific art and its creators in order to try to educate the public of the city through current forms of art.